Salgsbetingelser

Følgende vilkår gjelder for maskebesatt.com

Generelt
Følgende vilkår gjelder kjøp av oppskrifter levert av Maskebesatt
Vilkårene gjelder alt salg fra Maskebesatt så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. 
Partene som vilkårene gjelder for er maskebesatt.com (som selger) og deg (som kjøper).


Priser
Alle priser er oppgitt eks. mva. Vi er ikke MVA pliktig, men ved endring vil MVA vises som en del av pris og fakturabilde.

Levering
Du laster selv ned de oppskriftene du betaler for og det er ikke lov å videreformidle oppskrifter.

Betalingsvalg Levering
Vi samarbeider med Vipps rundt betaling og vår betalingsløsning. Vi bruker deres checkout og tilbyr betalingsvalg som kortbetaling eller Vipps

Abonnement og betaling
Betaling – Når du abonnerer på oppskrifter vil avtalt beløp trekkes fra din konto hver mnd, samme dag som du bestiller første gang. Beløp som trekkes vi merkes med Maskebesatt.

Oppsigelse av avtalen
Avtalen kan når som helst sies opp ved å sende en mail til post@maskebesatt.no. Det er ingen bindingstid og faste betalinger vil stoppes fra neste planlagte betaling.

Ditt personvern er viktig
Informasjon som lagres om deg er navn, epost og telefonnummer. Vi videreselger ikke informasjon om kunder. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Reklamasjon
Hvis du oppdager feil i nedlastet oppskrift, ta kontakt på post@maskebesatt.com så finner vi en løsning.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Når oppskrift er lastet ned, vil du ikke kunne angre kjøpet. Hvis du har tegnet et abonnement, kan dette sises opp ved å sende en epost til post@maskebesatt.com.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Bindingstid
Ingen bindingstid utover den måneden du har betalt for.

Nyhetsbrev/SMS
I vår butikk kan du registrere at du ønsker å motta reklame fra oss. Vi sender kun reklame ved nyhetsbrev og SMS til de som har registrert at de ønsker dette. Du kan når som helst melde deg av dette. Dette er helt gratis.

Endring i vilkårene
Maskebesatt forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Hvis kjøper og selger ikke klarer å komme til enighet vil konflikter kunne løses via

Maskebesatt.com
Epost: post@maskebesatt.com

Org.nr: 825 365 842 (Mariann Gansmoe)